PADI Advanced Open Water

Sheena & Shaira are PADI Advanced Open Water Divers!

Congratulations to Sheena & Shaira for completing their PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Mark and Kristin are PADI Advanced Open Water Divers!

Congratulations to Mark and Kristin for completing their PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Greg is a PADI Advanced Open Water Diver!

Congratulations to Greg for completing his PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Dan is an Enriched Air and PADI Advanced Open Water Diver!

Congratulations to Dan for completing his Enriched Air (Nitrox) and PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Youngshin & Kirtan are PADI Advanced Open Water Divers!

Congratulations to Youngshin & Kirtan for completing their PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Gary is a PADI Advanced Open Water Diver!

Congratulations to Gary for completing his PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Felix is a PADI Advanced Open Water Diver!

Congratulations to Felix for completing his PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Katherine is a PADI Advanced Open Water Diver!

Congratulations to Katherine for completing her PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Maggie and Connor are PADI Advanced Open Water Divers!

Congratulations to Maggie and Connor for completing their PADI Advanced Open Water Diver course with Roatan Divers!

Clay is a PADI Advanced Open Water Diver!

Congratulations to Clay for completing his PADI Advanced Open Water Diver certification with Roatan Divers!

John did his Advanced course and Millie tried diving!

Congratulations to John for getting PADI Advanced Open Water Diver certified and to his daughter, Millie, for completing her PADI Discover Scuba Diving program with Roatan Divers!

Dasha is a PADI Advanced Open Water Diver!

Congratulations to Dasha for completing her PADI Advanced Open Water Diver certification with Roatan Divers!